Bestyrelse og vedtægter

Emilielundens bestyrelse

  1. Tilde Kirstine Lohmann Nielsen
  2. Pia Hedenvall
  3. Iben Andresen
  4. Tilde Cramon
  5. Helene Meinild

Vedtægter for aftenskolen/foreningen Kursuscenter Emilielunden

§ 1. NAVN & HJEMSTED

Foreningens navn er Kursuscenter Emilielunden med hjemsted i Vordingborg kommune.

§ 2. FORMÅL

Foreningens formål er at tilbyde folkeoplysende voksenundervisning under Folkeoplysningsloven indenfor de tekstile/kreative fag, med undervisning i et højt fagligt niveau, med mulighed for faglig fordybelse, og med ønsket om at fremme kreativiteten og nysgerrigheden til disse fagområder.

Derudover også, at medlemmerne tilegner sig kulturelle, historiske og sociale forståelser. At de bygger bro, danner netværk på tværs af sociale, menneskelige og faglige “skel”. Hvilket vi vil opnå gennem Folkeoplysende kurser samt andre former for folkeoplysende aktiviteter, – såsom foredrag, udstillinger, studiebesøg, studieture samt workshops I samarbejde med lokale virksomheder og museer. Foreningens virksomhed er almennyttig og kontinuerlig.

§ 3. MEDLEMSKREDS

Foreningen er åben for alle som kan tilslutte sig foreningens formål. Og man kan aktivt tilmelde sig på Kursuscenter Emilielundens hjemmeside. Der betales ikke kontingent for at blive medlem af foreningen. Tilmelding til et af Kursuscenter Emilielundens kurser, workshops eller øvrige udbudte aktiviteter medfører automatisk optagelse som medlem i det pågældende kalenderår. Medlemskabet ophører automatisk ved udgangen af kalenderåret, og der opkræves ikke særskilt kontingent, idet dette er inkluderet i prisen for kurset.

§ 4. GENERALFORSAMLING

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes en gang årligt inden 30. april, som indkaldes med 14 dages varsel. Generalforsamlingen er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte medlemmer, og beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Afstemninger skal foregå skriftligt, blot en af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Der kan stemmes med fuldmagt. Forslag fra medlemmerne der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til bestyrelsesformanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, hvor halvdelen er på valg hvert andet år.

5. Valg af revisor

6. Eventuelt

§ 5. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Kan indkaldes af bestyrelsen efter behov, og skal afholdes når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom til bestyrelsesformanden, med angivelse af grund.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 6 uger efter modtagelse af begæring.

§ 6. VEDTÆGTSÆNDRINGER

Til ændringer af vedtægterne, kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 7. BESTYRELSE

Bestyrelsen består af mindst 5 personer valgt på Generalforsamlingen. Alle medlemmer af bestyrelsen skal have mulighed for at deltage i bestyrelsesmøderne. Der afholdes minimum 2 bestyrelsesmøder om året – et umiddelbart inden generalforsamlingen samt et “heldags bestyrelsesmøde” med uddybende sparring mellem bestyrelse og skoleleder samt bestyrelsen imellem. Ligeledes med emne udveksling og fælles udvikling af samarbejde samt innovation af Emilielundens kurser. Foreningens skoleleder deltager i møderne dog uden stemmeret.

§ 8 LEDELSE
Bestyrelsen ansætter og afskediger en skoleleder og fastsætter dennes løn. Skolelederen er ansvarlig over for bestyrelsen og myndighederne. Skolelederen har den administrative, driftsmæssige og pædagogiske ledelse i henhold til Folkeoplysningsloven. Skolelederen udarbejder undervisnings- og aktivitetstilbud i henhold til programmet og træffer de fornødne aftaler med lærerne.  Bestyrelsen har det økonomiske og regnskabsmæssige ansvar.

§ 9. ØKONOMI, REGNSKAB & REVISOR

Regnskabsåret følger kalenderåret. Foreningens tilskudsregnskab revideres af revisor i henhold til kommunens tilskudsmodel samt regler for regnskabspraksis, regnskabsaflæggelse & revision.

Foreningens årsregnskab udarbejdes af revisor, som forsyner årsregnskabet med en assistanceerklæring. Ethvert medlem af foreningen er berettiget til at gennemgå foreningens regnskab.

§ 10. TEGNINGSREGLER OG HÆFTELSE

Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden & skoleleder. Ved køb/salg & pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse. Den samlede bestyrelse underskriver regnskabet. Der påhviler ikke foreningens medlemmer herunder bestyrelsen – nogen personlig hæftelse for foreningens påhvilende forpligtelser.

§ 11. NEDLÆGGELSE AF FORENINGEN

Beslutningen om nedlæggelse af foreningen kan kun ske på lovligt varslet generalforsamling, hvor nedlæggelse er et selvstændigt punkt på dagsordenen, og hvor 2/3 af de fremmødte stemmer stemmer for nedlæggelsen. Ved foreningens opløsning træffer generalforsamlingen beslutningom anvendelse af en eventuel kassebeholdning. Denne kan dog kun anvises til almennyttige formål eller returneres til de tilskudsgivende myndigheder.

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 20. april 2022